Więcej opcji
Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich
Dodano: 01-10-2013

Kontakt:

Naczelnik: Łukasz Kasprzak

ul. Marszałkowska 87 lok. 85 
tel. 22 443 91 80
faks 22 443 94 97
e-mail:

W skład Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich wchodzą:

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście należy w szczególności:

 1. koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem i nadzorem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na obszarze Dzielnicy;
 2. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół i przedszkoli, tworzeniem warszawskiej sieci szkół oraz prowadzeniem inwestycji w tym zakresie;
 3. podejmowanie czynności dotyczących prowadzenia spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie oświaty i wychowania;
 5. w zakresie udzielonych pełnomocnictw, prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych;
 6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta m.st. Warszawy oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, nagrody kuratora oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nauczycielom szkół;
 7. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów;
 9. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli;
 10. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową oraz udziałem uczniów, nauczycieli oraz szkół w programach międzynarodowych;
 11. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych;
 12. prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych;
 13. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły względem szkół i placówek oświatowych przekazanych do kompetencji dzielnic, 
  w tym: porozumiewanie się z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, zasięganie opinii rady szkoły oraz zakładowych organizacji związkowych;
 14. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, zgodnie z właściwymi przepisami, wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przekazanych do kompetencji dzielnicy m.st. Warszawy;
 15. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem składnika do wynagrodzenia nauczycieli za warunki pracy dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przekazanych do kompetencji dzielnicy m.st. Warszawy;
 16. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przekazanych do kompetencji dzielnicy m.st. Warszawy, w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Edukacji Urzędu, zgodnie z właściwymi przepisami;
 17. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zatrudnienie w szkole nauczyciela nie będącego obywatelem polskim;
 18. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za naukę w szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach, 
  a także obniżanie i zwalnianie od tych opłat;
 19. podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
 20. podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań w sprawach wydawania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 21. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w sprawie powierzenia i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkołach, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze;
 22. podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz uczniom, w tym osobom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
 23. podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań w sprawach egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
 24. podejmowanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych w trybie ustawy o systemie oświaty;
 25. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
 26. uczestnictwo, jako członek lub obserwator, w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 27. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem opinii w sprawach przeniesienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół;
 28. przyjmowanie zawiadomień o przeniesieniu nauczycieli religii zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół;
 29. prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół, bez zgody nauczyciela;
 30. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach na tym samym lub na innym stanowisku;
 31. prowadzenie spraw związanych z wskazywaniem innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły;
 32. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem służby socjalnej powołanej do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkole;
 33. prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem nauczycieli z obowiązku zwrotu, w całości lub w części, zasiłków na zagospodarowanie;
 34. prowadzenie spraw związanych z występowaniem z urzędu w obronie nauczycieli w razie naruszenia ich ustalonych uprawnień, dotyczących ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
 35. kierowanie do Mennicy Państwowej zamówień na pieczęcie urzędowe szkół, przedszkoli i placówek oświatowych;
 36. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zgodnie z zasadami organizacji ustalonymi przez Prezydenta m.st. Warszawy;
 37. udostępnianie informacji publicznej na wniosek; 
 38. nadzorowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, dotowanych w ramach środków ujętych w załączniku dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy poprzez: 
  • sprawdzanie zgodności ze stanem faktycznym wykazywanej do dotacji liczby uczniów, na podstawie udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący dokumentacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania,
  • kontrolowanie zgodności ze stanem faktycznym wykazywanej do dotacji liczby uczniów,
  • kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 39. podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w stosunku do: 
  • uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym - ze względu na siedzibę szkoły, ośrodka lub kolegium znajdującą się na obszarze dzielnicy m.st. Warszawy,
  • uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, względem których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym - ze względu na miejsce zamieszkania ucznia na obszarze dzielnicy m.st. Warszawy.
Przy pomocy Wydziału prowadzone są sprawy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy: placówek oświaty i wychowania, Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, a w szczególności: 
 • prowadzenie tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek,
 • nadzór nad tymi jednostkami,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy w zakresie skargi lub wniosku, dotyczących zadań lub działalności jednostek.
 
Śródmiejska Edukacja

Zapraszamy do odwiedzenia strony www ŚRÓDMIEJSKIEJ EDUKACJI 


Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów 2013/2014

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się