Więcej opcji
Informacja o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości
Dodano: 02-10-2013
Informacja
Dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście
o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych 
z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych 
z rzeczywistym stanem prawnym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz.1770) informuje się mieszkańców Dzielnicy Śródmieście o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.
W celu zapewnienia prawidłowej ochrony prawa własności, właściciel nieruchomości powinien sprawdzić, czy dla jego nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta i czy dane w niej zawarte są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.
Stan prawny nieruchomości wynika z treści wpisów dokonywanych w księdze wieczystej. Istnieje w stosunku do nich domniemanie, że dokonane zostały z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza się jednak, iż osoby, którym przysługuje określone prawo do nieruchomości nie ujawniają ich w księdze wieczystej. W interesie właściciela leży zatem uregulowanie stanu prawnego nieruchomości tj. doprowadzenie do zgodności danych z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Informacje z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia:
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa
tel. 022 39 76 515, 022 39 76 517
Strona internetowa: http://www.ms.gov.pl/kw/kw.php 
Oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.

Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych nieruchomości z terenu Dzielnicy Śródmieście prowadzi:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 
Wydział Ksiąg Wieczystych
Al. Solidarności 58
00-240 Warszawa
tel.: 022 531 42 00, 022 531 44 99 (centrala)
fax: 022 635 93 01
Strona internetowa: http://www.hipoteka.waw.pl/pl.html 
Dane dotyczące numeru księgi wieczystej oraz aktualnego położenia, oznaczenia i powierzchni nieruchomości można ustalić w Delegaturach Biura Geodezji i Katastru w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.

Strona internetowa m.st. Warszawy: http://www.um.warszawa.pl/

Strona internetowa Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy: http://www.um.warszawa.pl/bgik/

Rzeczywisty stan prawny nieruchomości mogą potwierdzić w szczególności następujące dokumenty:

  • akty notarialne (m. in. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, umowa zniesienia współwłasność, umowa o dział spadku w skład którego wchodzi nieruchomość, umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, umowa zrzeczenia się własności nieruchomości),
  • akty nadania,
  • akty własności ziemi,
  • decyzje administracyjne (m.in. decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości, decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości),
  • orzeczenia sądowe ( m. in. postanowienie o zasiedzeniu, orzeczenie o nabyciu spadku, wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym).

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla Dzielnicy Śródmieście w którym mieszkańcy mogą uzyskać informację o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych znajdują się w Wydziale Obsługi Mieszkańców, Urzędu Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, tel. 022 699 82 09, czynnym w godzinach:
- poniedziałek: 10.00 - 18.00
- wtorek-piątek: 8.00 - 16.00

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się